امید جهان

8

امید جهان متولد آبادان،بزرگ شده بوشهر،از کودکی خواندن را نزد پدرش محمود جهان که دارای ۲۸ آلبوم مجاز است شروع کرد.

بعد از مدتی توانست دو آلبوم مجاز به نام های پسر جنوبی و پاپتی در سال ۱۳۸۳ و ۱۳۸۵ وارد بازار موسیقی کند.

آهنگهای امید جهان

امید جهانای جان

امید جهانهو هو

امید جهانکنیزو

امید جهانبلوچی

امید جهانرعنا

امید جهانای یار ای یار

امید جهان گلی گلی گلی

امید جهانویلی ویلی